Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 
2. Totstandkoming van de overeenkomst 
2.1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een opdracht, de verkoper schriftelijk heeft bericht de opdracht aan te nemen binnen de eventueel door de koper gestelde termijn. 
2.2. Indien de verkoper bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper vóór het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod aan te nemen, met dien verstande evenwel, dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen wanneer dit bericht niet binnen een week na verloop van deze termijn is binnengekomen. 
2.3. De wijzigingen aan het aanbod van de verkoper aangebracht zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Alle bestellingen langs een tussenpersoon moeten door de verkoper rechtstreeks aan de koper worden bevestigd. 
3. Tekeningen en beschrijvingen 
3.1. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst. 
3.2. De vóór of na de totstandkoming der overeenkomst aan de koper ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper. Zij mogen zonder toestemming van de verkoper niet door de koper worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Zij zijn evenwel het eigendom van de koper: a) indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of b) indien zij betrekking hebben op een, van de uitvoeringsovereenkomst onderscheiden, voorafgaande ontwikkelingsovereenkomst, waarin de verkoper zich niet het eigendomsrecht heeft voorbehouden. 
3.3. De vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst door de koper aan de verkoper ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van de koper. Zij mogen zonder toestemming van de koper niet door de verkoper worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. 
4. Verpakking Tenzij anders is overeengekomen, worden de prijzen geacht te gelden voor onverpakte goederen. De verpakking wordt afzonderlijk gefactureerd. 
5. Controle De koper is bevoegd, zowel tijdens het vervaardigen als na de voltooiing van het werk, de hoedanigheid van het gebruikte materiaal en van de onderdelen te doen controleren en verifiëren door zijn behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers. Deze controles en verificaties worden in de normale werkuren in de werkplaats uitgevoerd, nadat met de verkoper tevoren dag en uur overeengekomen werd. De kosten die voortkomen uit dit onderzoek of uit de tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme zijn ten laste van de koper. 
6. Overgang van risico 
6.1. De goederen worden FOB (Incoterms 2010) verkocht en definitief in ontvangst genomen, zelfs indien zij franco moeten worden verzonden. 
6.2. De verkoper moet de koper schriftelijk de datum opgeven, waarop hij de goederen in ontvangst moet nemen. De mededeling aan de koper moet tijdig genoeg geschieden om de koper in de gelegenheid te stellen de nodige maatregelen te treffen.
6.3. Indien de verkoper is opgetreden om aan de koper wagons of eender ander vervoermiddel te bezorgen of om de douaneformaliteiten te vereenvoudigen, zal hij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld; alle kosten die eruit voortvloeien zullen aan kostprijs worden aangerekend. 
6.4. De goederen reizen op risico van de koper. 
7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 6, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. 
7.2. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele vertragingsvergoedingen). 
8. Leveringstermijnen 
8.1. Tenzij anders is overeengekomen, loopt de levertijd vanaf de laatste van de volgende data: a) de dag van de totstandkoming der overeenkomst als omschreven in artikel 2 b) de dag waarop de verkoper een termijnbetaling ontvangt, indien in de een termijnbetaling vóór het begin van de fabricage is bedongen. 
8.2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts een schatting: een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding. 
8.3. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door de verkoper, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen. De verkoper voorziet in de opslag van de goederen voor rekening en risico van de koper. Indien de koper dit verzoekt, zorgt de verkoper, voor rekening van de koper, voor de verzekering der goederen.
9. Betaling

9.1. Alle betalingen geschieden in EURO of in de munt voorzien in de overeenkomst; zij zijn netto berekend en discontovrij.

9.2. De prijzen zijn berekend op basis van de dagkoers der grondstoffen, lonen en sociale lasten. Tenzij anders is bepaald, zullen de prijzen herzien worden door toepassing van de prijsherzieningsformule als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd.

9.3. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die:

1° van de ontvangst door de koper van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling, of

2° van de ontvangst van de goederen of diensten, indien de datum van ontvangst van de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vaststaat of indien de koper de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangt dan de goederen of diensten, of 3° van de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst, indien de wet of de overeenkomst voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle en indien de koper de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de datum waarop de aanvaarding of controle plaatsvindt. Wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, heeft de verkoper vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. De referentie-interestvoet is de interestvoet die door de Europese 

Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie zoals gedefinieerd door de wet van 2 augustus 2002. De verkoper heeft bovendien, wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de koper voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Het feit dat er interesten bedongen worden, verhindert niet dat de betalingen eisbaar zijn op hun vervaldag.

9.4. Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de koper.

10. Financiële waarborgen

De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien het na het sluiten van de overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen: het 

vragen van betalingstermijnen, protest, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz. deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de 

levering van goederen. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.

11. Ontbindend beding

Zo een factuur niet wordt betaald op haar vervaldag, of in geval van toepassing van artikel 10, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn doordat de verkoper hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

De verkoper heeft in dit geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Daarenboven zal een schadevergoeding van 15 % van de prijs, met een minimum van 250 EURO verschuldigd zijn.

12. Waarborg

12.1. De verkoper verbindt zich er toe alle onbetwistbare verborgen gebreken (aan de goederen zelf) die niet het gevolg zijn van overmacht, van een foutieve tussenkomst van de koper of van derden, te verhelpen door vervanging of herstelling. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die blijken gedurende een jaar na de indienstneming; deze wordt vermoed te zijn geschied 30 dagen nadat de goederen ter beschikking zijn gesteld in de fabrieken indien de levering in België is geschied en 45 dagen indien de levering in het buitenland is geschied.

De verkoper wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Deze stukken worden teruggestuurd op kosten van de koper.

12.2. De verkoper zal buiten hetgeen bepaald is in punt 12.1 tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Met name zal de verkoper niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de koper of de personen waarvoor hij uit hoofde van art. 1384 BW aansprakelijk gesteld wordt.

12.3. Tevens zal de verkoper niet gehouden zijn tot vergoeding van deze schade op basis van extracontractuele gronden. Wat lichamelijke schade en schade aan privé-goederen betreft, zal de verkoper niet gehouden zijn tot schadevergoeding indien:

• niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer brengen van de goederen aanwezig waren;

• de verkoper, gezien de stand van wetenschap en techniek niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;

• in geval de gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de goederen geïncorporeerd worden of aan de instructies van de koper;

• de schade te wijten is aan fouten van de koper, van de verwonde persoon of van iemand voor wie de verwonde persoon verantwoordelijk is (vb.: foutieve manoeuvres, verkeerde bediening, 

transformaties uitgevoerd door de koper of derden, enz.);

• de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende voorschriften uitgaande van publieke overheden;

• indien de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat in strijd is met het onderhoudsboekje of de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de fabrikant;

• indien de schade te wijten is aan de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende derde.

12.4. De koper zal de verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van schade die bepaald is in punt 12.3. Indien het gaat om een fabricatie volgens een plan door de koper geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduiding van deze plannen.

13. Montage

13.1. Montage maakt nooit deel uit van de overeenkomst. Nochtans kan de verkoper akkoord gaan volgens bijzondere voorwaarden, gespecialiseerde arbeiders of monteurs, op aanvraag van de koper, te zijner beschikking te stellen. In dit geval gebeuren de prestaties van deze 

arbeiders of monteurs onder het toezicht, op kosten en op verantwoordelijkheid van de koper, die ervoor de lasten der verzekeringen moet dragen.

13.2. De koper moet op zijn kosten alle bijstand, materiaal en materie die voor de montage nodig zijn ter beschikking stellen.

14. Bevrijdende omstandigheden

14.1. Als bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen: arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, indien deze overige omstandigheden zich voordoen buiten de wil van partijen.

14.2. De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

14.3. Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de verkoper als van de koper.

15. Toepasbare wet

De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst, tenzij de partijen er anders over beslist hebben.

16. Bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Act in Time bevoegd.


---------------------


PRIJSHERZIENINGSFORMULE

Voor goederen die geproduceerd worden buiten de Eurozone geldt dat een wijziging in de wisselkoers van meer dan 2% met de daar geldende munteenheid zal verrekend worden in de verhouding waartoe dit de kostprijs, gereflecteerd naar Euro, beïnvloedt.

Als referentie voor deze herziening geldt de mid-market rate van de koers op offertedatum tov leverdatum.